Stadgar

Stadgar för föreningen Lambda Nordica
Org. nr 802439-5306
Fastställda efter revidering vid årsmöte 2019

§ 1.

Föreningens namn är Föreningen Lambda Nordica.

§ 2.

Föreningens syfte är att verka för utgivande av en tvärvetenskaplig tidskrift med inriktning mot LHBTQ-studier. Föreningen äger och utger tidskriften lambda nordica.

§ 3.

Medlemskap kan vinnas av envar som stöder utgivningen av tidskriften lambda nordica genom erläggande av fastställd medlemsavgift.

§ 4.

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

§ 5.

Årsmöte skall hållas före den 1 maj varje år. Kallelse med förslag till dagordning skall sändas ut så att det kan vara medlemmarna till handa senast tre veckor före årsmötet.

§ 6.

Extra årsmöte skall hållas om styrelsen eller enkel majoritet av medlemmarna önskar det.

§ 7.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringspersoner
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 5. Ekonomisk berättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av föreningen Lambda Nordicas styrelse
 9. Val av revisorer
 10. Val av valberedning
 11. Övriga frågor

§ 8.

På årsmötet har varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet utom om beslutet avser ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen, vilket kräver två tredjedels majoritet.

§ 9.

Styrelsen består av minst tre ledamöter, dock alltid ett udda antal. Av dessa utses särskilt en ordförande, en kassör och en sekreterare. Mandatperioden för ordförande och kassör är ett år, för övriga poster två år. Val till hälften av posterna med tvåårig mandattid sker varje år. En eller två suppleanter kan utses.

Styrelsen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen av tidskriften, utser ansvarig utgivare samt föreslår medlemsavgiften i föreningen. Denna medlemsavgift inkluderar tidskriften. Förtroendevalda inom föreningen är befriade från medlemsavgift.

§ 10.

Redaktionen ansvarar tillsammans med den ansvariga utgivaren för frågor om tidskriftens innehåll och utgivning.

Chefredaktör/chefredaktörer och redaktionens eventuella övriga medlemmar utses av styrelsen, chefredaktören/chefredaktörerna för en period om två år. Redaktionen skall inklusive chefredaktören/chefredaktörerna bestå av minst tre och högst sex personer.

Redaktionen utser redaktionsråd och internationell referensgrupp. Redaktionen kan även knyta andra personer till sig för olika projekt.