Call for Papers: Skev

2019-09-18

Begreppet skev är en översättning av och variation på queer. Det lanserades för att kunna tala om queer i en skandinavisk kontext och har också utvidgat queerbegreppet. Det har sina rötter i Norge men lanserades även i ett svenskt litteraturvetenskapligt sammanhang under tidigt 2000-tal. I Finland har till exempel begreppet pervo använts med samma syfte. Genom att använda dessa ord på skandinaviska språk har också laddningen som ordet queer har för engelskspråkiga, som något avvikande, skamligt och snuskigt, kunnat fångas in i det skandinaviska sammanhanget. Skev är dels något som är förvridet, snett och vint, dels har det sedan tidigt 1900-tal kopplingar till homosexualitet och trans. Skev har kunnat användas för att tala om normbrott som har med kön och sexualitet att göra men som inte nödvändigtvis är homo- eller bisexuella. Därför har det blivit viktigt också inom forskningen om heterosexualitet och forskningen om kön där sexuell orientering inte är det avgörande. Ofta har skev använts för att undersöka flickskap och femininitet. På senare år har det förekommit allt mer och på skiftande sätt.

Nu när skev är mer etablerat som begrepp vill vi se vilka nya möjligheter som finns. Detta temanummer av lambda nordica syftar till att undersöka hur skevbegreppet har utvecklats och hur det används idag. Vad kan vi göra med skev som inte kunnat göras tidigare? Hur förhåller sig skev till queer; kan begreppen användas parallellt eller bidrar de med olika saker? Vilka olika typer av normbrott kan skev beteckna?

 

Tänkbara ämnen för artiklar kan innefatta men begränsas inte av följande:

översättningar av begreppet queer

skeva läsningar

skeva forskningsmetoder och skrivsätt

skevbegreppets användningar i en nordisk kontext

skeva sexualiteter och identiteter

intersektionella perspektiv på skev

skev i relation till olika maktordningar

skevbegreppets rötter och historia

känslor, affekter

skev inom aktivism

skevteori

temporalitet

 

Artiklarna ska vara mellan 6000 och 8000 ord inklusive fotnoter och referenser och ska inte ha publicerats tidigare. Numret kommer att vara på skandinaviska språk. För mer detaljerade instruktioner, se tidskriftens hemsida: www.lambdanordica.org.

 

Skicka in abstract om max en sida för ditt artikelförslag.

 

Deadline för abstracts: 1 november, 2019

Deadline för artiklar: 1 april, 2020

Planerad publicering: 2020–2021

Skicka ditt abstract och eventuella frågor till mariamargareta.osterholm@gender.su.se och/eller hilda.jakobsson@littvet.su.se