[1]
M. Beketova, “Methodology of Surzhyk”, lambda, vol. 27, no. 2, pp. 93–103, Sep. 2022.