Bylund, C. (2020) “Crip-femme-ininity”, lambda nordica, 25(1), pp. 31-37. doi: 10.34041/ln.v25.609.