Bylund, Christine. 2020. “Crip-Femme-Ininity”. Lambda Nordica 25 (1), 31-37. https://doi.org/10.34041/ln.v25.609.