Beketova, M. (2022). Methodology of Surzhyk. Lambda Nordica, 27(2), 93–103. https://doi.org/10.34041/ln.v27.790