Bylund, C. (2020). Crip-femme-ininity. Lambda Nordica, 25(1), 31-37. https://doi.org/10.34041/ln.v25.609