(1)
Beketova, M. Methodology of Surzhyk. lambda 2022, 27, 93–103.